Släktföreningen Schulman rf.

Vapenbild

Stadgar för Släktföreningen Schulman rf.
Stiftad 1938

1 §

Föreningens namn är Släktföreningen Schulman r.f. och dess hemort är Helsingfors. Före-ningens ändamål är att:

 1. befrämja sammanhållningen mellan släktens medlemmar och befästa en på gemen-samma släktintressen uppbyggd samhörighetskänsla.
 2. utöva och understöda släktforskning
 3. handhava släktregister och släktarkivet
 4. inköpa och förvalta släktlösöre samt insamla av medlemmar i tryck utgivna alster, porträtt, fotografier, autografer, kompositioner mm.dylikt.
 5. bevaka släktens gemensamma intresse.

För att fulfölja sitt syfte kan föreningen förvärva och innehava förmögenhet, arrangera avgiftsbelagda sammankomster, ingå avtal samt emottaga donationer och testamenten, även för specialändamål.

 

2 §

Berättigad att söka inträde som ordinarie medlem i föreningen är envar manlig eller kvinnlig medlem av den på Finlands Riddarhus introducerade adliga ätten Nr.13 Schulman, samt med medlem av denna ätt gift eller stadigvarande samboende person, ävensom deras barn av första led jämte maka, make eller samboende till sistnämnda.

Berättigad att söka inträde som associerad, icke röstberättigad, medlem i föreningen är annan person som genom släktskap härstammning eller annat intresse gör framställning härom.

Föreningen kan kalla till hedersmedlem sådan person som med sin verksamhet befrämjat föreningens syften.

Ansökan om medlemskap i föreningen prövas och avgörs av släktnämnden, som även äger rätt att från föreningen utesluta medlem, vilken undanlåtit att fullfölja sina plikter mot föreningen eller gjort sig ovärdig att tillhöra densamma.

 

3 §

Envar, som vunnit inträde i föreningen, bör årligen till densamma erlägga den årsavgift, som fastställes vid ordinarie släktmöte. För associerade medlemmar, makar eller sambor till ordinarie medlemmar samt för deras barn kan nedlagd medlemsavgift uppbäras. För hedersmedlemmar uppbärs inte medlemsavgift.

4 §

De årligen influtna medlemsavgifterna skall av släktnämnden användas för täckande av de löpande utgifterna. Medel som föreningen erhållit för speciella ändamål bokföres och förvaltas såsom särskilda fonder, över vilka redovisning framlägges i samband med förvaltningen.

 

5 §

Föreningens angelägenheter handhaves av en, vid ordinarie släktmöte, för 2 år vald släkt-nämnd i egenskap av styrelse. Denna består av 4-6 ledamöter. Till släktnämnden är alla föreningens 18 år fyllda ordinarie medlemmar valbara. Caput är självskriven medlem av släktnämnden efter det han fyllt 18 år. Dock äger han rätt att avsäga sig ledamotskap.

Släktnämnden utser inom sig ordförande, viceordförande och nödiga funktionärer. Avlider släktnämndsmedlem eller avsäger sig ledamotskap i nämnden, skall ny medlem väljas på nästa släktmöte.

Släktnämnden åligger att

 • handha skötseln av föreningens löpande ärenden
 • förvalta föreningens ekonomi och fonder samt ansvara för föreningens penningmedel och egendom
 • verka för föreningens syften bl.a. genom att anordna värdiga och trivsamma släktmöten
 • avgöra ansökningar om inträde i föreningen
 • föra medlemsförteckning
 • representera föreningen vid bevakandet av släktens intressen mot t.ex myndigheter, institutioner och media

Släktnämndens medlemmar uppbär inte arvode men kan erläggas reseersättning.

 

6 §

Släktnämnden sammanträder på kallelse av ordförande eller viceordförande eller om minst två ordinarie ledamöter påfodrar detta. Nämnden sammankallas så ofta som behovet påkallar, dock minst en gång om året.

Nämnden är beslutför, då ordföranden eller viceordföranden och minst 2 medlemmar är närvarande. Besluten fattas med enkel röstövervikt. Utfaller vid omröstning rösterna lika, avgör ordförandes röst.

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med en nämndledamot.

 

7 §

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och bör, jämte nämndens prototokoll, senast den 31 mars, överlämnas till föreningens revisorer för granskning. Dessa skall avlägga sin revisionsberättelse till släktnämndens ordförande senast den 30 april. Finner revisorerna härvid skäl till sådan anmärking mot förvaltningen, att extra släktmöte är av nöden, bör nämnden på revisorernas anmodan sammankalla dylikt möte, vid vilket revisionsberättelsen och styrelsens skriftliga förklaring i anledning av densamma bör framläggas. Om anledning till anmärkning mot förvaltningen icke föreligger, antecknar revisorer-na under bokslutet sitt godkännande och datum för revisionen.

Det år allmänt släktmöte äger rum, bör revisionsberättelserna, omfattande den gångna 2 årsperioden jämte släktnämndens egen berättelse för motsvarande tid, överlämnas till mötet.

 

8 §

Föreningen sammanträder till ordinarie släktmöte innan utgången av juni månad vart an-nat år samt till extra släktmöte, då släktnämnden anser skäl därtill föreligga. Extra släktmöte skall även sammankallas då minst 12 medlemmar av föreneningen skriftligen så påfodrar. På extra släktmöte behandlas de frågor som i kallelsen påbjudes.

Kallelse till släktmöte utfärdas minst två veckor tidigare genom skriftlig kallelse per post eller elektroniskt till de medlemmar vilkas adress är känd.

 

9 §

Vid ordinarie släktmöte framlägges till behandling:

 1. val av mötesordförande samt sekreterare att vid mötet föra protokollet
 2. konstaterandet att mötet utlysts på föreskrivet sätt och är beslutfört
 3. upprättandet av förteckning över närvarande
 4. val av en protokollgranskare som jämte mötets ordförande justerar protokollet
 5. föredragning av släktnämndens berättelse och ekonomisk redovisning
 6. revisorernas berättelse
 7. beviljande av ansvarsfrihet till släktnämnden
 8. fastställandet av verksamhetsplan och budget för följande 2 års period
 9. fastställande av medlemsavgiften för följande 2 års period
 10. val av släktnämndens medlemmar för samma tid
 11. val av två revisorer jämte deras suppleanter för samma tid
 12. övriga frågor som av släktnämnden eller enskild medlem väckts

 

10 §

Rösträtt vid släktmöte äger envar 18 år fyllda ordinarie medlem av släktföreningen som icke häftar till betalning för förfallen medlemsavgift. Rösträtt må icke utövas genom ombud.

Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika rösttal blir den mening gällande, som biträtts av mötets ordförande förutom i fråga om val, då lotten avgör.

 

11 §

Det i § 1 nämnda släktarkivet, jämte föremålen förvaras å plats som släktnämnden utser och förvaltas av ordföranden eller av släktnämnden utsedd arkivarie. Dokument och föremål får utlånas endast mot erhållande av kvitto.

Alla medlemmar av föreningen bör meddela släktnämnden inom deras familj timade för-ändringar, såsom giftermål mm. Medlemmarna bör även meddela sina aktuella kontakt-uppgifter till släktnämnden.

 

12 §

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast behandlas vid ordinarie släktmöte. För be-slutets giltighet erfodras att frågan härom angivits i kallelsen till mötet samt att minst ¾ av de angivna rösterna omfattar förslaget.

Beslut om föreningens upplösning kräver dessutom att ¾ majoritet även vinnes vid ett extra följande möte, vilket hålles tidigast efter 3 månader.

 

13 §

Ifall beslut om föreningens upplösning fattas, bör dess tillgångar förvaltas av Riddarhuset, eller tilldelas annat ändamål som släktmötet besluter om med ¾ majoritet såvida icke till släktföreningen donerade fonder härvidlag ha specialbestämmelser.

 

14 §

I övrigt bör bestämmelserna i föreningslagen efterkommas.

 

Dessa stadgar har antagits av släktmötet i Helsingfors den 13.2.2005 samt av släktmötet i Hauho den 11.6.2006.