Isabella von Schulmanns och söners minnesfond

Vapen

Släktföreningen Schulman rf.

STADGAR FÖR ISABELLA von SCHULMANNS OCH SÖNERS MINNESFOND

1 § Namn och tillkomst

Isabella von Schulmanns och söners minnesfond.

Otto von Schulmann ville genom denna fond hugfästa minnet av sina så tragiskt bortgågna  egna; sin hustru Isabella von Schulmann, född friherrinna von Heuningen-Heune, som mördades i Wien vid Sovjetarméns inryckning i staden 1945, och sina båda söner, Wolf och Max von Schulmann, som stupade i andra världskriget som medlemmar av tyska armén 1944 och 1945.

 

2§  Ändamål

Medel ur fonden får användas som understöd vid utbildning, främst högskoleutbildning av medlemmar tillhörande de yngre generationerna av den adliga ätten Schulman såframt de bära namnet Schulman, von Schulmann eller von Schulman eller tillhör släktföreningen Schulman r.f. som ordinarie medlem.

 

3 § Förvaltning av fondens medel

Fondens medel förvaltas av ett tremannaråd, vars mandattid ej begränsats, och som för skötseln av fondens medel är ansvarigt inför släktföreningen Schulman r.f. Ss ordföranden i fondens förvaltningsråd fungerar släktäldsten såframt han inte avsäger sig uppdraget i vilket fall han utser sin ersättare. Övriga medlemmar utses av släktföreningen Schulman r.f.

 

4 § Ansökan om understöd

Ansökningar om understöd prövas och avgörs av fondens förvaltningsråd.

 

 

Dessa stadgar har antagits av släktmötet i Hauho den 11.6.2006.