Släktföreningen Schulman

Ruotsin lippu – Wikipedia

Släktföreningens ändamål är att befrämja sammanhållningen mellan släktens medlemmar och befästa en på gemensamma släktintressen uppbyggd samhörighet. Föreningen utövar och understöder släktforskning samt handhar släktregistret och släktarkivet.

Vid utgången av 2021 har föreningen 165 registrerade medlemmar i Finland samt därtill 25 associerade medlemmar i Sverige, Ryssland, Kanada och Tyskland.

Föreningens angelägenheter handhas av en, vid ordinarie släktmöte, för 2 år vald släktnämnd (styrelse). Föreningens medlemmar kallas till ordinarie släktmöte innan utgången av juni månad vart annat år.

Föreningens stadgar samt de godkända protokollen från släktnämndens möten återfinnes på denna hemsida tillsammans med övrigt aktuellt material samt bildspel från föreningens tillställningar.

Föreningen upprätthåller även en intressesida på Facebook.


Suomen lippu – Wikipedia

Perheyhdistyksen tarkoituksena on edistää perheen jäsenten välistä yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa perheen yhteisiin etuihin perustuvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhdistys harjoittaa ja tukee sukututkimusta sekä hoitaa sukurekisteriä ja sukututkimusarkistoa.

Yhdistyksellä oli vuoden 2021 lopussa 165 rekisteröityä jäsentä Suomessa sekä 25 liitännäisjäsentä Ruotsissa, Venäjällä, Kanadassa ja Saksassa.

Yhdistyksen asioita hoitaa sukutoimikunta (hallitus), joka valitaan sääntömääräisissä sukukokouksissa 2 vuodeksi. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan varsinaiseen sukukokoukseen joka toinen vuosi ennen kesäkuun loppua.

Tältä verkkosivulta löytyvät yhdistyksen säännöt ja perhetoimikunnan kokouksista hyväksytyt pöytäkirjat sekä muu ajankohtainen materiaali ja kuvaesityksiä yhdistyksen tapahtumista.

Yhdistystyksellä on myös FB sivut Facebook.


Yhdistyneen kuningaskunnan lippu - Verkosta

The purpose of the family association is to promote cohesion between the members of the family and to strengthen a sense of togetherness built on common family interests. The association practices and supports genealogical research and manages the genealogy register and the genealogy archive.

At the end of 2021, the association has 165 registered members in Finland, as well as 25 associate members in Sweden, Russia, Canada and Germany.

The association’s affairs are managed by a family committee (board) elected for 2 years at regular family meetings. The association’s members are called to an ordinary family meeting before the end of June every other year.

The association’s statutes and the approved minutes from the family committee’s meetings can be found on this website, together with other current material and slideshows from the association’s events.

The association also maintance page at Facebook.