Släktmeddelanden från gångna tider

13 januari 2011

I samband med genomgången av släktföreningens arkiv tog släktnämnden även vara på ett antal gamla Släktmeddelanden.

Dessa meddelanden kommer småningom att skannas in och återges här på föreningens hemsida.

Det första tryckta Släktmeddelandet är utgivet på nyårsafton 1945 och nästa nummer (2) kom ut 12.4.1947

Redaktör för dessa två första meddelande var Allan Schulman (1919-2003) journalist och TV-producent som sedermera flyttade till Sverige och blev en känd kulturperson bl.a. inom radio och TV.

Släktmeddelanden Nr 1 (31.12.1945)

 

Släktmeddelanden Nr 2 (12.4.1947)

 

Släktmeddelande nr 3 utgavs 15.4.1948 och redaktören var då Allan Schulmans mor,Tyyni Schulman (1895–1956) journalist och författare som gav ut fyra romaner.

Släktmeddelanden Nr 3 (15.4.1948)

 

Släktmeddelanden Nr 4 är odaterad med torde ha utkommit 1949. Meddelandet beskriver tillskottet i släktmedlemmar från 47 personer (10 år tidigare) till 58 personer. Dessutom ingår en intressant artikel om den Estniska grenens öden.

Släktmeddelanden Nr 4 (1949)

 

Det femte numret av släktmeddelanden utgavs 1950. Redaktörsansvaret hade då övergått till Håkan von Schulman.Han var Allan Schulmans farbror och således Tyyni Schulmans svåger. I detta meddelande beskrivs bl.a. 1948 års släktmöte på Hiivola och 1950 års möte på Tötar.Dessutom noteras ryttmästare Fritz von Schulmans karriär som bakdel på en zebra.

Släktmeddelanden Nr 5 (1950)

 

Tre år efter fg meddelande, d.v.s. 1953 utgavs det 6:e numret av Släktmeddelanden. Redaktör var återigen Håkan von Schulman och denna gång dominerades meddelandet av en förteckning över innehållet i släktarkivet.

Släktarkivet har numera överlåtits till Riksarkivet som nu håller på att gå igenom materialet.

Släktmeddelanden Nr 6 (1953)

 

Släktmeddelanden nr 7 utkom inte förrän hela 5 år efter det föregående d.v.s. 1958.Denna gång uptogs hela det 16 sidor långa meddelandet av ett föredrag över ryttmästaren Otto Henrik Schulman (1672-1702). Föredraget som hölls av Otto Schulman ger en mycket intressant överblick över vår förfaders dystra öde i det stora Nordiska Kriget samt förhållandena i Sverige-Finland vid århundradeskiftet.

Släktmeddelanden Nr 7 (1958)

 

Släktmeddelanden nr 8 utgavs 1960 och hela bladet upptar ett föredrag som hölls av Otto Schulman på släktmötet 6 år tidigare. I föredraget dryftas frågan on släktens introduktion i Sverige 1912 och frågan on släktnumreringen på Riddarhuset i Stockholm.

Släktmeddelanden Nr 8 (1960)

 

Släktmeddelanden nr 9 upptar ett antal olika notiser, dels från officiella arkiv på 1700-talet men även aktuella nyheter om födda, avlidna, förlovade och vigda släktmedlemmar.
Detta nummer av Släktmeddelanden utkom i november 1961.

Släktmeddelanden Nr 9 (1961)

 

Släktmeddelanden Nr 10 är odaterad men torde ha utgivits hösten 1962. Här refereras ett föredrag som hölls av Otto Schulman i Maj samma år. Föredrget utgörs av kommenterer över en samling brev skrivna av kaptenerna Fredrik Schulman och Herman Wärnhjelm under åren 1802-1822. Intressant insikt i händelserna under det Finska Kriget 1808-09.

Släktmeddelanden Nr 10

 

Släktmeddelanden Nr 11 tar oss tillbaka till 1645. Skriften refererar ett föredrag hållet på släktmötet den 8.12.1972 av dipl. ing. Otto Schulman.

Intressanta tidsbilder från bl.a. 30-åriga kriget och liv och seder i 1600-talets Sverige-Finland.

Släktmeddelanden Nr 11 

 

Släktmeddelanden Nr 12
Detta nummer av Släktmeddelanden är både odaterat och osignerat.

Hela meddelandet upptages av ett referat över omständigheterna kring Carl Robert Schulmans testamente från 1851.

Släktmeddelanden Nr 12

 

Släktmeddelanden Nr 13 beskriver släktens första årtionden i Finland sedan Otto Schullman den 20.5.1649 av drottning Christina erhållit några hemman i Viborgs- och Kymmenegårds län.
Skriften är åter igen både osignerad och odaterad men den torde vara skriven i slutet av 1970-talet

Släktmeddelanden Nr 13

 

Släktmeddellande Nr 14 beskriver det Schulmanska familjegodset Lautsia gård.
Skriften är tyvärr både odaterad och osignerad.

Släktmeddelanden Nr 14

 

Släktmeddelanden Nr 15 upptar i sin helhet en beskrivning över Otto Christoffer Schulman född 1698.

Släktmeddelanden Nr 15

 

Släktmeddellande nr 16 upptar en en skrift över Viktor Erik Amadeus Bosin.
Bosin födddes  i Helsingfors den 1.7. 1805 och avled i Viborg 27.7.1862.

Skriften är undertecknad O.S. d.v.s. Otto Schulman men odaterad.

Släktmeddelanden Nr 16

 

Släktmeddellande nr 17 upptar en kort beskrivning av hur släkterna Schulman och Gripenberg tangera varandra på 1600-talet.

Släktmeddelanden Nr 17

 

Släktmeddelanden Nr 18 är en redogörning över adliga vapensköldar i allmänhet med kommentarer kring i vår svenska, och estniska gren ingiftna ätters sköldar.

Släktmeddelanden Nr 18

 

Släktmeddelanden Nr 19 är det sista av de gamla släktmeddelandena.

Det upptar en reseskildring från 1981 skriven av Otto Schulman och daterad 21.8.1981.

Resan gjordes tillsammans med Lennart Schulman till Sverige och texten beskriver ett antal olika resemål som herrarna besökte.

Släktmeddelanden Nr 19 

 

Härmed är samtliga släktmeddelanden från gamla tider nu arkiverade här på föreningens hemsida.